Turboliquidatie

Eenvoudig opheffen zonder tussenkomst van een notaris

  beoordeeld met een 9.4 op Google reviews

Turboliquidatie

De turboliquidatie is het versneld opheffen en ontbinden van een besloten vennootschap. Het komt voor dat een Holding BV, Beheer BV of Dochtermaatschappij jaren geen activiteiten heeft verricht. Dit kan vervolgens betekenen dat er geen omzet is geweest en er geen schulden zijn gemaakt. De balans van de BV heeft waarschijnlijk geen bezittingen en geen schulden. In deze situatie kan er een turboliquidatie plaatsvinden. Is dit het geval bij uw BV? Dan kunt u de BV direct laten ontbinden. Of plan online een afspraak met ons in om uw situatie te bespreken.

Wist je dat 89% van onze klanten direct hun BV kunnen opheffen?

Met behulp van onze digitale service hef je zelfstandig je BV op voor een vast bedrag vanaf € 289

De voordelen van uw BV ontbinden middels een turboliquidatie

De turboliquidatie heeft een aantal voordelen. Wij delen wat de belangrijkste voordelen zijn van het turboliquideren van een BV. Dit zodat u een weloverwogen keuze kunt maken en een duidelijk beeld heeft dan de voordelen van het turboliquideren van uw BV.

1. Geen doorlopende kosten meer

Een BV die inactief is of relatief weinig omzet draait, kost jaarlijks tijd en geld. Er moeten jaarrekeningen opgesteld worden, vaak door een boekhouder, en deze moeten door de algemene vergadering officieel worden vastgesteld. Vervolgens moeten deze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd worden. Wanneer u de BV middels een turboliquidatie stopzet hoeft u dit niet meer te doen. Dit scheelt u jaarlijks tijd én geld.

2. Geen administratieve verplichtingen meer

Daarnaast blijft de BV verplicht om belastingaangiften te doen, waaronder de kwartaalaangiften en de jaarlijkse Vennootschapsbelasting (VPB) aangifte. Al met al wegen deze verplichtingen niet op tegen het aanhouden van een inactieve besloten vennootschap. Bevindt u zich in deze situatie? Dan is het opheffen van de BV het overwegen waard, zeker als u geen verdere plannen heeft met de BV.

3. een turboliquidatie is snel

Is uw BV inactief, dan is de snelste route om de BV te liquideren de turboliquidatie. U kunt hiervan gebruik maken als er geen bezittingen op de balans staan. Als dat zo is, dan kunt u binnen een werkdag de BV opheffen via onze online versnelde turboliquidatie service. Dat is anders dan bij een liquidatie, dat proces duurt minstens 2,5 maand.

4. u hoeft niet bijeen te komen

Wanneer er meerdere aandeelhouders in een BV zitten kunnen de statuten zo zijn opgesteld dat u jaarlijks bijeen dient te komen voor een aandeelhoudersvergadering om (bijvoorbeeld) de jaarrekening vast te stellen. De turboliquidatie zorgt ervoor dat dit niet meer hoeft.

5. u kunt turboliquideren mét schulden

In de wet staat dat een besloten vennootschap zonder baten, maar mét schulden gebruik kan maken van een turboliquidatie. U dient hier echter voorzichtig mee te zijn, want u wilt geen schuldeisers benadelen. Ga eerst in gesprek met de schuldeisers alvorens over te gaan tot het liquideren van de BV. Heeft de BV schulden en heeft u al een regeling getroffen met uw schuldeisers? Dan kunt u de BV online opheffen.

De nadelen van een turboliquidatie

De turboliquidatie kent ook een aantal nadelen. Het is belangrijk om deze door te lezen, en om te bepalen of deze op uw situatie van toepassing zijn, voordat u de BV laat ontbinden. Twijfelt u over uw situatie, plan dan online een afspraak met ons in om uw situatie te bespreken.

1. Er is een onbekende schuld

Een van de nadelen van een turboliquidatie ontstaat als er achteraf toch een schuld blijkt te zijn in de vennootschap. De schuldeiser kan dan aan de rechter om vereffening vragen. Als de rechter daarmee instemt, dan wordt de ontbinding teruggedraaid en de vennootschap wordt failliet verklaard. Voor de bestuurder van de rechtspersoon kan dit een risico zijn, omdat er situaties zijn waarin u persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de schulden. Bijvoorbeeld omdat u de jaarstukken niet heeft gedeponeerd. Deze situatie kunt u voorkomen door voor de turboliquidatie heel zorgvuldig na te gaan of er echt geen schulden zijn.

Heeft uw BV baten? Dan dienen deze eerst afgehandeld te worden voordat u tot een versnelde liquidatie kunt overgaan. Het alternatief is om een normale liquidatieprocedure te volgen indien de BV bezittingen en of lopende verplichtingen heeft.

2. Risico op persoonlijke aansprakelijkheid

Een ander nadeel van de turboliquidatie is dat er een risico bestaat dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld als deze de turboliquidatie voor oneigenlijke doelen heeft gebruikt. Dit kan zijn omdat de bestuurder wist dat er schulden of baten in de besloten vennootschap aanwezig waren.

3. Activa

Bij een turboliquidatie mogen er schulden aanwezig zijn, in sommige gevallen is dit zelfs gewenst. Wel is het belangrijk dat u zeker weet dat er geen activa meer zijn. Het kan anders voorkomen dat de BV weer moet worden opgericht, om vervolgens de activa te verkopen. Denk hierbij aan auto’s, vorderingen, en machines, deze kunnen alleen verkocht worden als de BV bestaat.

Kosten van een turboliquidatie

De versnelde liquidatie of turboliquidatie kan via ons plaatsvinden voor een vaste prijs. Wij geloven in snelheid, duidelijkheid en transparantie. Een turboliquidatie hoeft niet met de hulp van een notaris of advocaat plaats te vinden en kost daarom aanzienlijk minder dan het oprichten van een BV en kan ook veel sneller plaatsvinden. Wij hanteren een vaste prijs.

Onze experts kunnen u persoonlijk ondersteunen, indien gewenst, tijdens het hele traject, voor een tarief van € 289,- per ontbonden B.V. Als u meer dan 2 BV’s wilt laten turboliquideren of liquideren, hanteren wij een korting. Voor meer informatie kunt u een afspraak maken.

Wat zijn de do’s en dont’s?

Een turboliquidatie kan niet in alle gevallen plaatsvinden. U moet rekening houden met de onderstaande punten. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kan het zijn dat een versnelde liquidatie niet van mogelijk is in uw situatie. Laat u zich informeren door één van onze experts middels een gratis vrijblijvend gesprek, plan deze online in.

De do’s

 • Controleren of de BV geen eigen vermogen meer bevat. Indien er baten, of anders gezegd activa zijn, dan kunnen die alleen door een vereffenaar worden verdeeld. Een turboliquidatie is in dat geval niet direct mogelijk. Voor een turbo liquidatie dient balans aan de activazijde op nul te staan.

 

 • Wet- en regelgeving volgen. De BV kan achteraf nog failliet worden verklaard. Bij een eventueel faillissement zal de curator de bestuurders mogelijk ook persoonlijk aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld als er niet aan de administratieplicht is voldaan of de jaarrekeningen niet op tijd zijn gepubliceerd bij de kamer van koophandel. Als u vragen heeft over uw verplichtingen en de wet- en regelgeving, kunt u deze stellen aan onze experts.

 

De dont’s 

 • Turboliquideren als er nog eigen vermogen is. Er dienen schulden, of een negatief eigen vermogen, tegenover het eigen vermogen te staan. Wel kan naar een lege balans toegewerkt worden en vervolgens kan er alsnog een turboliquidatie plaatsvinden. Zo kunt u de bezittingen van de vennootschap verkopen, eventuele werknemers ontslag aanzeggen, de huur opzeggen en de schulden afbetalen. Op deze manier werkt u toe naar een lege balans. Hierbij moet u voorzichtig te werk gaan, want u wilt geen belanghebbenden of schuldeisers van uw BV benadelen of selectief te betalen.

 

 • Turboliquideren met lopende vorderingen. De besloten vennootschap mag geen lopende vorderingen meer hebben op de aandeelhouder uit bijvoorbeeld een lening of rekening-courant verhouding of derden. Deze lopende vorderingen zijn namelijk ook baten.

Ons stappenplan voor een turboliquidatie

Om de turboliquidatie zo gemakkelijk en overzichtelijk mogelijk te maken, werken wij met een helder stappenplan. Hieronder staan de zes stappen die wij samen met u volgen om uw vennootschap te liquideren.

Stap 1: De balans (geen activa)

De eerste stap van het stappenplan turboliquidatie is direct een van de belangrijkste stappen: het vaststellen dat de activazijde van de balans op nul staat. Ga zorgvuldig te werk bij het beoordelen hiervan. Wees er zeker van dat er geen bezittingen aanwezig zijn.

Stap 2: Formulier invullen & vooraf betalen

Als de balans op nul staat, kunt u de BV laten turboliquideren. Bij ons zijn er daarvoor slechts twee handelingen nodig: u vult de intake in en daarna betaalt u. Als wij uw gegevens en betalingen hebben ontvangen, gaan wij verder met de volgende stap.

Stap 3: De stukken worden binnen 24 uur gemaild

Aan de hand van de gegevens die u heeft ingevuld, stellen wij de stukken op die nodig zijn voor de turboliquidatie. Hier gaat meestal minder dag 24 uur overheen, ook in het weekend.

Stap 4: Documenten tekenen & opsturen

Zodra wij de stukken hebben opgesteld, sturen wij deze naar u op. U controleert ze voor een laatste check en zet dan uw handtekening en zet er een datum onder.

Stap 5: Uitschrijven Kamer van Koophandel

Als de documenten ondertekend zijn, stuurt u ze op naar de kamer van koophandel. De BV wordt uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hiermee is het proces van ontbinden afgerond.

Stap 6: Vennootschapsbelasting (VPB)

Als de vennootschap is uitgeschreven uit het Handelsregister, moet er meestal wel nog een aangifte vennootschapsbelasting worden gedaan. Deze aangifte gaat over het jaar waarin de vennootschap is geliquideerd.

Waar u verder rekening mee moet houden

U wilt niet dat u tegen bestuursaansprakelijkheid aanloopt door de voorwaarden en stappen voor het opheffen van een BV niet goed op te volgen. De problemen ontstaan meestal als de BV al ontbonden is en er niet voldoende rekening is gehouden met de verplichtingen van de BV. Het is bij een turboliquidatie van belang dat de BV geen verplichtingen meer heeft naar andere bedrijven of personen. Wilt u de juridische informatie lezen hierover? Alle informatie over de wet en regelgeving rondom een turboliquidatie staat in Boek 2 Artikel 19 van het Burgerlijk Wetboek.

Houd verder rekening met:

 

 • De plicht om een jaarrekening van het laatste gehele financiële jaar van uw BV op te maken. Als u bijvoorbeeld gedurende 2022 de BV opheft dan moet er van het jaar 2021 nog een jaarrekening opgesteld te worden.
 • Een bewaarder van de boeken en bescheiden moet worden benoemd. Deze persoon is verplicht de administratie van de BV voor ten minste 7 jaar te bewaren. Vaak bent u dat als bestuurder en/of enig aandeelhouder.
 • Zorg dat lopende abonnementen, verzekeringen, lidmaatschappen, contracten en vergunningen opgezegd of overgedragen en betaald zijn.
 • Alle zakelijke bankrekeningen dienen gesloten te zijn voor of vlak na het moment dat u de BV heeft opgeheven.
 • Er moet na de liquidatie meestal wel nog een aangifte vennootschapsbelasting worden gedaan.

Bent u er zeker van dat u voldoet aan de bovenstaande zaken en wilt u uw BV beëindigen via een turboliquidatie? Doorloop onze online intake en de BV wordt binnen 24 uur ontbonden, of maak online een afspraak.

Veelgestelde vragen

 

Moet ik publiceren bij een turboliquidatie?

Nee, het is voor geliquideerde rechtspersonen geen verplichting om een jaarrekening op te maken en te publiceren over het lopende boekjaar. Dus bij een turboliquidatie hoeft u niet te publiceren.

 

Wat is een bewaarder?

Als een vennootschap wordt geliquideerd, moet er bij het Handelsregister worden opgegeven wie de bewaarder wordt van de boeken en bescheiden van de rechtspersoon. De bewaarder is verplicht om deze stukken zeven jaar na het einde van de rechtspersoon te bewaren. Wij zorgen ervoor dat er een bewaarder wordt opgegeven bij de Kamer van Koophandel en dat u op de hoogte bent wie de bewaarder wordt en welke stukken deze persoon moet bewaren.

 

Geldt er bij een turboliquidatie bestuurdersaansprakelijkheid?

De bestuurdersaansprakelijkheid ziet op het gedrag van de bestuurders van een rechtspersoon. Bij een turboliquidatie wordt een rechtspersoon ontbonden. Daarom kan er, ook vanwege de omstandigheden rondom de liquidatie, sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Voor deze aansprakelijkheid is het vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld als er kan worden aangetoond dat een bestuurder de turboliquidatie heeft gebruikt om van zijn schuldeisers af te komen. In die situatie kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dat wilt u voorkomen. Het is daarom belangrijk dat u zorgvuldig handelt bij het liquideren van de BV. Als u vragen heeft over uw situatie, kunt u het beste vooraf advies inwinnen bij ons.

 

Kan ik een turboliquidatie uitvoeren met schulden?

Een turboliquidatie kan in principe worden uitgevoerd met schulden. Ook uit de jurisprudentie blijkt dat er vaak door rechters geoordeeld wordt dat het mogelijk is. Het is echter de vraag of u dat wilt, want u loopt toch een risico. Als er externe schuldeisers zijn, de schuld is niet ontstaan door een eigen lening aan de BV, kunt u deze schuldeisers benadelen door de turboliquidatie. Als blijkt dat er zonder een goede reden of een gedegen onderzoek is overgegaan tot turboliquidatie, dan is er mogelijk sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. Over de bestuurdersaansprakelijkheid leest u meer in het antwoord op vraag 3.

 

Kan ik een turboliquidatie uitvoeren met een belastingschuld?

Ook bij een belastingschuld kunt u een turboliquidatie uitvoeren. In sommige gevallen is het zelfs beter om op te heffen, de belastingschuld kan dan immers niet verder stijgen. De schuld verdwijnt echter niet door de liquidatie. De schuld is er en een bestuurder is daar verantwoordelijk voor, ook na de turboliquidatie. U kunt aan de Belastingdienst vragen of het mogelijk is om een schikking te treffen.

 

Welke entiteiten zijn geschikt voor een turboliquidatie?

Met een turboliquidatie kunt u bijvoorbeeld een BV, Coöperatie, Vereniging. NV of stichting ontbinden. Dit mag u alleen uitvoeren als er geen baten meer in de onderneming zitten, dus als er geen bezittingen meer zijn en er geen activiteiten worden uitgevoerd.

 

Kan een turboliquidatie plaatsvinden bij vruchtgebruik?

Er is een aantal situaties waarin er geen turboliquidatie kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld als aandelen zijn verpand of als er een vruchtgebruik is gevestigd op aandelen.

 

In welke andere situaties kan er geen turboliquidatie plaatsvinden?

Situaties waarin er geen turboliquidatie kan plaatsvinden zijn onder andere als er nog werknemers in dienst zijn van de vennootschap, als er baten aanwezig zijn of als er nog lopende contracten zijn. In het antwoord over vruchtgebruik lieten wij al weten dat er geen turboliquidatie mogelijk is als er aandelen zijn verpand of als er een vruchtgebruik is gevestigd op aandelen.

De voordelen van Opheffen-bv.nl

 • All-in Prijzen
  een online turboliquidatie vanaf € 289,-
 • Binnen 24 uur van start
  Opheffen BV.nl kan het ontbindingsproces binnen een dag starten
 • Specialist in BV’s opheffen
  Meer dan dan 10 jaar ervaring in juridische dienstverlening

Hulp nodig bij het opheffen van uw B.V.?

Maak een afspraak en wij bellen u op het door u gekozen tijdstip.