Liquidatie BV

Eenvoudig liquideren zonder tussenkomst van een notaris

  beoordeeld met een 9.4 op Google reviews

liquidatie bv

Liquidatie BV

Een BV liquideren komt ter sprake wanneer u besluit te stoppen met uw BV. Wanneer verkoop of overname geen optie is en er geen sprake is van een faillissement dan kunt u uw bedrijf liquideren. Lopende zaken moeten worden afgewikkeld. Denk aan vorderingen geïnd, schulden afbetaald en/of voorraden of licenties die verkocht moeten worden. Dit heet de liquidatiefase en het is van belang dat u dit proces volgens de regels volgt. Opheffen-BV helpt u hier graag mee. Tijdens deze fase begeleiden we u op begrijpelijke en juridische correcte wijze totdat uw besloten vennootschap is uitgeschreven.

Neem contact met ons op voor een gratis telefonisch analyse met een van onze juristen.

Wist je dat 89% van onze klanten direct hun BV kunnen opheffen?

Met behulp van onze digitale service hef je zelfstandig je BV op voor een vast bedrag vanaf € 289

Redenen tot Liquideren BV

De redenen om te stoppen met een besloten vennootschap zijn legio. Echter we hebben voor de meest voorkomende redenen op een rijtje gezet. Herkent u zich in één van deze redenen en bent u op zoek naar een partij die u vakkundig kan begeleiden in het BV Liquidatie proces? Neem dan contact met ons op.

Levensvatbaarheid

U ziet in dat uw BV niet langer levensvatbaar is. De activiteiten die u ontplooit leveren helaas te weinig op om de kosten te dekken. U bent daarom genoodzaakt te stoppen met uw activiteiten en u wilt het geheel goed afsluiten. Het alternatief is doorgaan met kosten maken, die niet gedekt kunnen worden en u dus een faillissement moet aanvragen. Voorkom dit scenario door op tijd uw BV te liquideren. U kiest daarom een liquidatie BV.

Non- Actief

Uw BV is inactief en kost u al jaren tijd en geld. In het verleden heeft u de BV gebruikt voor uw bedrijf of voor holding en financieringsactiviteiten maar deze is niet langer actief of relevant. De schulden zijn betaald en het enige dat over is, is een besloten vennootschap op papier. De administratie van uw BV kost jaarlijks al gauw EUR 1000 aan administratie, aangiften en de jaarrekening. Bespaar uw geld, tijd om deze BV op te heffen.

Lege stamrecht BV

U heeft in het verleden een gouden handdruk gehad. Deze heeft u laten storten in een stamrecht BV. Echter, de gelden die op dat moment zijn gestort heeft u in de loop der jaren uitgegeven en het enige wat nog over is, is een lege stamrecht BV. U heeft verder geen behoefte meer om activiteiten te ontplooien in deze BV en wilt daarom uw stamrecht bv opheffen. Onze specialisten helpen u hierbij.

Ontbinding BV: Liquideren of Opheffen?

U hebt een moeilijk besluit genomen, maar dan? Wat is de juridisch correcte manier om lopende en nog openstaande zaken af te handelen? Hoe zorgt u ervoor dat u er na de liquidatie zeker van bent dat u niet het risico van bestuurdersaansprakelijkheid meer loopt?
Allereerst dient u er logischerwijs zorg voor te dragen dat alle lopende schulden worden betaald. Daarnaast is het in uw eigen belang dat alle openstaande vorderingen worden geïnd. Verder is het van belang dat u én de eventuele bestuurders of aandeelhouders van de B.V. het eens zijn met het besluit tot ontbinding. In de statuten is bepaald dat dit besluit tot stand komt met een meerderheid of twee derde van de stemmen.
Dan is er de vraag of uw BV in aanmerking komt voor een reguliere Liquidatie of een Turboliquidatie

Liquidatie BV

Indien de Besloten Vennootschap nog bezittingen (activa of vermogensbestanddelen) heeft kan er nooit worden overgegaan tot een turboliquidatie. Een BV dient dan een regulier liquidatie proces te doorlopen.
Dit houdt in dat, nadat in de algemene vergadering is besloten om de BV te ontbinden, de Besloten Vennootschap in liquidatie is. In deze periode, ook wel de liquidatieperiode of vereffening genoemd, dient achter de naam van de B.V. in alle correspondentie “in liquidatie” staan. Dit is een wettelijke verplichting, niet naleving hiervan is een economisch delict.
Bij een liquidatie van een BV of andere rechtspersoon is een notaris niet vereist.
Heeft u meer schulden dan activa in uw BV en wilt u toch uw BV liquideren? Dan zijn er nog legio mogelijkheden. Of u alsnog een liquidatie kan toepassen hangt af van meerdere factoren, zijn de schuldeisers bereid mee te werken aan een liquidatie buiten een faillissement? Zijn de schulden interne schulden aan de aandeelhouder? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Bij een reguliere liquidatie wordt er altijd één of meerdere vereffenaars benoemd. De vereffenaar is de (rechts~) persoon of personen die zorg dragen voor de verdeling van het nog aanwezige vermogen. Meestal is dit de bestuurder of aandeelhouder van de Besloten Vennootschap. Pas op het moment dat alle schulden zijn voldaan en de liquidatieperiode van BV voorbij is, keert de vereffenaar het nog aanwezige kapitaal uit aan de aandeelhouders. Verder is de vereffenaar verantwoordelijk voor het opstellen van de rekening en verantwoording van de B.V.en moet deze worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ook dient de vereffenaar zorg te dragen voor een publieke bekendmaking van BV in liquidatie. Dit gebeurt in de vorm van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad waarin wordt gemeld waar en wanneer de boeken en bescheiden van de B.V. beschikbaar zijn ter inzage voor de belanghebbenden. Gedurende een periode van minimaal twee maanden dient de rekening en verantwoording van B.V. ter inzage te liggen. In deze periode kunnen eventuele schuldeisers of andere belanghebbenden bezwaar maken tegen de liquidatie, dit bezwaar moeten zij indienen bij de bevoegde rechtbank. Pas als deze bezwaarperiode is verlopen kan de vereffenaar overgaan tot verdeling en uitkering van de nog aanwezige activa of baten.

Turboliquidatie

In het geval dat een BV geen bezittingen of schulden (noch baten noch lasten) heeft kan er overgegaan worden tot een turboliquidatie. Hierbij is het belangrijk dat de balans van de BV op nul staat, en mogen er dus geen activa of passiva meer op de balans staan. Let hierbij op dat de BV geen werknemers of lopende overeenkomsten of contracten meer heeft. Er kunnen ook vergunningen zijn verstrekt of langlopende verplichtingen zijn, die men is vergeten. Als er aan al deze voorwaarden is voldaan kan er een turboliquidatie worden voltrokken.
Verder zal men voorzichtig te werk moeten gaan indien er certificaten van aandelen zijn uitgegeven of als de aandelen zijn verpand of als er een vruchtgebruik op rust. Het is ook mogelijk om toe te werken naar een turboliquidatie op voorwaarde dat geen schuldeisers benadeeld worden.

Heropening na Liquidatie BV

Als achteraf blijkt dat een turboliquidatie ongeldig is, doordat er doordat er nog een schuldeiser is of een gerechtigde tot het batig saldo opkomt of er nog een bate of activa blijkt te zijn, dan kan de rechtbank besluiten om de vereffening te heropenen en zo nodig een vereffenaar benoemen. De heropening kan alleen op verzoek van een belanghebbende plaatsvinden, dit is vaak een schuldeiser of een de aandeelhouder die een bate heeft ontdekt. Het kan gebeuren dat men een bate is ‘vergeten’ of dat de BV een afgeschreven vordering betaald krijgt. In dit geval kan de BV worden heropend, middels een verzoek aan de Rechtbank, met als enig doel om de bate te vereffenen. Met de Belastingdienst kan men afspreken dat een eventuele teruggave aan de aandeelhouder wordt uitgekeerd.
Dit betekent dat de BV voor een korte periode herleeft om de vereffenaar de kans te geven om eventuele schulden te voldoen of baten uit te delen. Als blijkt dat er een of meerdere schuldeisers niet betaald zijn, kunnen zij de rechtbank verzoeken om de BV alsnog failliet laten verklaren, ook kunnen zij het bestuur aansprakelijk houden als er sprake is van onrechtmatig handelen. Dit kan in sommige gevallen voor veel problemen zorgen.

Décharge bij liquidatie

Bij het opheffen van de BV is van belang dat u als bestuurder décharge wordt verleend voor het door u gevoerde management. Het verlenen van décharge is niets anders dan kwijting van de vennootschap aan de bestuurder voor eventuele aansprakelijkheden van de vennootschap richting de ontslagen bestuurder. Let op de décharge werkt niet in het geval externe partijen de bestuurder willen aansprakelijk willen houden. Ook is de décharge in principe beperkt tot gegevens uit de jaarrekening of informatie die anderszins aan de algemene vergadering van de besloten vennootschap is medegedeeld. De décharge kan zich uitstrekken tot gevallen waarbij de bestuurder de vennootschap ernstig heeft benadeeld of zelfs opzettelijk heeft nadeel heeft toegebracht, misleiding en bedrog vallen hier niet onder.
Het is dus van groot belang dat een liquidatie op een juiste manier gebeurt.

Liquidatie BV uitbesteden

Wij helpen u graag, doe eventueel onze liquidatie check of neem contact op met ons op! Wij helpen u op een pragmatische en zeer snelle manier bij het opheffen van uw B.V.

De voordelen van Opheffen-bv.nl

  • All-in Prijzen
    een online turboliquidatie vanaf € 289,-
  • Binnen 24 uur van start
    Opheffen BV.nl kan het ontbindingsproces binnen een dag starten
  • Specialist in BV’s opheffen
    Meer dan dan 10 jaar ervaring in juridische dienstverlening

Hulp nodig bij het opheffen van uw B.V.?

Maak een afspraak en wij bellen u op het door u gekozen tijdstip.