Faillissement aanvragen

Eenvoudig opheffen zonder tussenkomst van een notaris

  beoordeeld met een 9.4 op Google reviews

Een faillissement aanvragen

Wij zijn ervan bewust dat een faillissement aanvragen nooit een leuk moment is. Maar in sommige gevallen is er geen andere uitweg. Om zelf failliet verklaard te worden of om iemand failliet te verklaren door de rechtbank, dienen er meerdere stappen genomen te worden. Een eerste stap is de aanvraag zelf indienen.

Wist je dat 89% van onze klanten direct hun BV kunnen opheffen?

Met behulp van onze digitale service hef je zelfstandig je BV op voor een vast bedrag vanaf € 289

Waarom moet ik iemand failliet verklaren?

Als schuldeiser is het soms verstandig om er vroeg bij te zijn. Als u signalen krijgt dat u uw geld niet meer krijgt of dat de kans hierop steeds kleiner wordt, kan een faillissement ervoor zorgen dat u alsnog een deel van uw geld terugziet. Doet u dit niet, dan is er een reële kans dat u de investering die u heeft gemaakt nooit terugziet.

Waarom zelf een faillissement aanvragen?

Hebt u teveel schulden ziet u verder geen uitweg dan kan zelf een faillissement aanvragen de enige uitweg zijn. Een bijzonder vervelende situatie die gevolgen heeft voor de aankomende periode. U wilt zich om die reden goed informeren over de mogelijkheden en de gevolgen van een faillissement aanvraag.

Wie mag er een faillissement aanvragen?

Er zijn verschillende personen en instanties die een faillissementsaanvraag kunnen indienen of bekrachtigen. In alle gevallen betekent het dat er niet meer kan worden voldaan aan de financiële verplichtingen. Het gevolg is een faillissement uitgesproken door de rechtbank.

Zelf uw eigen faillissementsaanvraag indienen

Het lukt u niet meer om uw schulden te betalen en financieel zit u aan de grond. Als u verder geen uitweg ziet om de korte tot middellange termijn dan is zelf uw eigen faillissementsaanvraag indienen mogelijk. De rechtbank is hierin uiteindelijk het orgaan dat beslist of u daadwerkelijk failliet gaat afhankelijk van de situatie waarin u verkeert. Wij kunnen u hierin begeleiden. Hebt u interesse in deze dienstverlening, neem dan contact met ons op.

Faillissementsaanvraag door schuldeisers

Bent u met twee of meer schuldeisers? Heeft de persoon of het bedrijf waar het om gaat minstens twee schulden waarvan 1 opeisbaar? Is de schuldenaar opgehouden te betalen en heeft u hier nadeel van? Dan is een faillissement aanvragen een goede stap. U dient een advocaat in de arm te nemen die samen met u een aanvraag indient bij de rechtbank. Wordt de schuldenaar uiteindelijk failliet verklaard, dan is het aan de curator om te bepalen hoeveel u uit de failliete boedel ontvangt.

De Rechtbank

Uiteindelijk is het altijd de rechtbank die bepaalt of de faillissementsaanvraag wordt gehonoreerd. Als de schuldeisers in het gelijk worden gesteld, de schulden niet meer betaald kunnen worden en dit aantoonbaar is zal de rechtbank een faillissement uitspreken. Dit kan ook op eigen verzoek. Deze procedure valt bij de rechtbank altijd onder het civiele recht. Op eigen verzoek een faillissement kan zonder advocaat, als u een faillissement aanvraag van een ander, dan dient u altijd een advocaat in de arm te nemen.

De faillissement aanvraagprocedure

Wanneer er een faillissement is aangevraagd of opgedrongen wordt, is onderstaande de reguliere procedure van een faillissement.

 • De procedure start wanneer een van de 4 boven genoemde partijen een faillissement aanvraagt bij de rechtbank.
 • Het faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank die een curator en een rechter-commissaris aanstelt.
 • De failliet verklaarde verliest van rechtswege de beschikking en het beheer over het vermogen (privé dan wel van de onderneming)
 • De curator treedt op in plaats van de failliet verklaarde, die dan handelingsonbevoegd wordt.
 • De curator beheert de vereffening van de failliete boedel.
 • De curator behartigt ook de belangen van de schuldeisers.
 • De curator zorgt voor de openbaarmaking van het vonnis door registratie bij
 1. de faillissementsgriffie en Kamer van Koophandel
 2. de advertentie in de Staatscourant
 3. de advertentie in een landelijk dagblad
 • Hij onderzoekt de boedel en probeert vast te stellen wat de bezittingen en de schulden van de failliet zijn.
 • De bedrijfsvereniging neemt alle salarisverplichtingen over vanaf de faillissementsdatum. In uitzonderingsgevallen kan het ook gebeuren dat (een gedeelte van) achterstallig salaris wordt meegenomen.
 • De curator bereidt in samenwerking met de rechter-commissaris de verificatievergaderingen voor.
 • Indien nodig ontslaat hij personeelsleden en verkoopt hij de nog aanwezige vermogensbestanddelen (goederen, voorraden, auto’s en onroerend goed). In ieder geval gaan werknemers met een salarisvordering voor op alle concurrente crediteuren.
 • Indien hij onbehoorlijk bestuur of frauduleus gedrag signaleert neemt hij de daartoe geëigende maatregelen.
 • De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de failliete boedel en de handelingen van de curator.
 • Voor bepaalde activiteiten moet de curator toestemming vragen aan de rechter-commissaris (bijvoorbeeld: ontslag personeel en verkoop inboedel of goederen). Verder treedt de rechter-commissaris op als voorzitter van de verificatievergaderingen.
 • Op voordracht van de rechter-commissaris kan de rechtbank de gijzeling bevelen van de failliet. Ook kan de rechter-commissaris getuigen oproepen en horen.
 • Een faillissement kan op de volgende manieren eindigen:
 1. opheffing wegens gebrek aan baten: Zijn er onvoldoende baten om een bedrag uit te kunnen keren aan anderen dan de boedelschuldeisers, dan wordt het faillissement opgeheven bij gebrek aan baten.
 2. beëindiging wegens homologatie van het aangeboden akkoord:”De failliet kan eenmalig een akkoord voorstellen aan de schuldeisers. Een dergelijk voorstel houdt vaak in dat de failliet een percentage van de betreffende vordering betaalt, waartegenover hij voor het restant wordt bevrijd van zijn schulden.
 3. opheffing wegens het verbindend worden van de slot-uitdelingslijst:Wanneer de boedel niet over voldoende actief beschikt om een uitkering te verrichten aan de concurrente crediteuren, maar de preferente crediteuren wel (deels) kunnen worden voldaan
 4. opheffing vonnis rechtbank in hoger beroep door Gerechtshof
 5. opheffing op verzoek gefailleerde en tegelijkertijd uitspreken van de toepassing schuldsaneringsregeling

Valt mijn privé vermogen onder het faillissement?

Bij een faillissement wordt beslag gelegd op het hele vermogen. Afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf, wordt u ook privé failliet verklaard.

Eenmanszaak.

Bij een eenmanszaak wordt er bij een faillissement beslag gelegd op het hele vermogen. Dus ook op het privé vermogen van de eigenaar.

VOF

Als een vennootschap onder firma failliet wordt verklaard, dan zijn dus ook alle vennoten failliet. Als deze vennoten natuurlijke personen zijn, dan valt hun privé vermogen dus in het faillissement.

Cv

Bij een commanditaire vennootschap brengt een faillissement ook het faillissement van een of meer beherende vennoten met zich mee. Als de beherende vennoten natuurlijke personen zijn, dan valt hun privé vermogen in het faillissement. De stille vennoten (geldschieters) blijven met hun privé vermogen buiten schot. Zij kunnen alleen het bedrag kwijtraken dat zij in de cv hebben gestoken.

BV, NV, Vereniging, Stichting en Coöperatie

Bv’s, nv’s, verenigingen, stichtingen en coöperaties zijn rechtspersonen. Het faillissement hiervan heeft alleen betrekking op het vermogen van de rechtspersoon en in principe niet op het privé vermogen van de bestuurders.

Er zijn situaties waarin een bestuurder van een rechtspersoon toch privé aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld bij onbehoorlijk bestuur, gebrek aan behoorlijke boekhouding, niet deponeren van jaarstukken of het aangaan van verplichtingen waarvan de bestuurder weet dat de rechtspersoon die niet kan nakomen.

De voordelen van Opheffen-bv.nl

 • All-in Prijzen
  een online turboliquidatie vanaf € 289,-
 • Binnen 24 uur van start
  Opheffen BV.nl kan het ontbindingsproces binnen een dag starten
 • Specialist in BV’s opheffen
  Meer dan dan 10 jaar ervaring in juridische dienstverlening

Hulp nodig bij het opheffen van uw B.V.?

Maak een afspraak en wij bellen u op het door u gekozen tijdstip.